Rozkład dnia w przedszkolu

Rozkład dnia w przedszkolu

1 września 2023

     

W naszym  przed­szkolu  dzień zor­ga­ni­zo­wany jest tak, aby zapew­nić dzie­ciom naj­lep­sze warunki do roz­woju. Jest więc czas na zabawy, zaję­cia, czyn­no­ści orga­ni­za­cyjne i samo­ob­słu­gowe, pobyt na dworze. Roz­kład dnia zgodny jest z zale­ce­niami, warun­kami orga­ni­za­cji czasu opi­sa­nymi w pod­stawie pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­nego. Roz­kład dnia dosto­so­wany jest do wieku dzieci, dla­tego ina­czej wygląda w przy­padku dzieci młod­szych, które potrze­bują odpo­czynku, a ina­czej w przy­padku dzieci  star­szych. 

 

Rozkład dnia dla  dzieci 3,4 – letnich  – Oddział ,,  ŻABKI ′′ 

Czas – od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

700 – 8 00

1’

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. indywidualna praca z dziećmi

800 – 810

0,10`

  Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi

810 – 820

0.10’

Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

820 – 835

0.15

Czynności higieniczno – porządkowe

835 – 900

0.25’

Śniadanie

900 – 930

0.30’

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

930 -1015

0.45’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi

1015 – 1130

1,30’

Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

11 30– 1145

0,15’

Czynności higieniczno- porządkowe

11 45– 1215

0.30’

Obiad

12 15– 1230

0.15’

Minutki dla bajki – czytanie lub opowiadanie dzieciom

1230 – 1245

0.15’

Zabawa dydaktyczna, ćwiczenia utrwalające

1245 – 1400

1.15’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie w grupach połączonych

1400 – 1500

1’

Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy  i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom  i zainteresowaniom dzieci.

Uwagi:

piątek 8.00 – 8.30 – j. angielski

 

Rozkład dnia dla dzieci  4,5,6 – letnich – Oddział LISKI ′′ 

Czas – od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

700 – 800

1´

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna i grupowa praca z dziećmi

8 00– 810

0,10´

Ćwiczenia poranne

810 825

0.15’

Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

825  – 835

0.10’

Czynności higieniczno – porządkowe

835– 900

0.15’

Śniadanie

9 00– 1000

1’

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1000 – 1100

1’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi

1100 – 1130

0,30’

Spacer, obserwacje przyrodnicze

1130 – 1145

0.15’

Czynności higieniczno – porządkowe

1145 – 1215

0.30’

Obiad

1215 – 1245

0.30’

Bajko terapia/czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające 

1245 – 1330

0.45’

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym

1330 – 1345

0.15’

Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści 

1345– 1400

0.15’

Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp.

1400 – 1500

1’

Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi/ pobyt w ogrodzie.

Uwagi:

środa, piątek 7.30 – 08.00 – j. angielski

wtorek, środa 13.30-14.00 – religia